Home / Science / Seminars / Details
Math Center Brown Bag seminar series
Views:5795 Published By:editor
Speaker(s): Jinxin Xue、Jianan Li、Xu Wu、Chaoyu Quan、Jiao Xu、Shijie Dong、Dong Li
Time: Apr. 18, - May 23, 2022, 12:00-13:00 am
Venue: Taizhou Hall

Dong Li:N-body (Apr. 18, 2022)

Shijie Dong:Linear waves (Apr. 19, 2022)

Chaoyu Quan:CFD (1) (Apr. 21, 2022)

Xu Wu:Trace (Apr. 22, 2022)

Dong Li:Sobolev (Apr. 25, 2022)

Jiao Xu:Commutation properties (Apr. 26, 2022)

Shijie Dong:Linear waves (2) (Apr. 27, 2022)

Chaoyu Quan:CFD (2) Apr. 28, 2022)

Xu Wu:Trace (2) (Apr. 29, 2022)

Xu Wu:Trace (3) (May 6, 2022)

Jianan Li:Interpolation (May 10, 2022)

Jianan Li:Trace (4) (May 13, 2022)

Jinxin Xue:Blackhole shadow(May 23, 2022)